RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura obiegu informacji w Przedszkolu Publicznym 8

Podstawa prawna:

 1. Statut Przedszkola,

 2. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.),

 3. Regulamin Rady Pedagogicznej,

 4. Regulamin Rady Rodziców,

 5. Konwencja o Prawach Dziecka.

Informacje kierowane do rodziców (opiekunów prawnych)

 1. Informacja na tablicy ogłoszeñ w budynku przedszkola,

 2. Spotkanie z wychowawcą - przekaz informacji:

  • przekazywanie informacji przez wychowawców na zebraniach: na pierwszym zebraniu zapoznanie ze statutem przedszkola, procedurami, terminarzem spotkań, planami pracy, opłatami (np. ubezpieczenie, fundusz Rady Rodziców),

  • kolejne zebrania: informowanie o postępach i problemach dziecka, dwa razy w roku diagnoza pięciolatka, o wydarzeniach przedszkolnych, decyzjach podejmowanych przez zarząd Rady Rodziców.

Formy powiadamiania rodziców

 1. indywidualne rozmowy z rodzicami (przekazywanie uwag i pochwał),

 2. rozmowy telefoniczne,

 3. korespondencja listowna (wezwanie, zaproszenie, podziękowanie),

 4. strona internetowa

 5. wizyta domowa.

Tablice informacyjne na terenie przedszkola

Przekaz informacji: dyrektor - nauczyciel

 1. rady pedagogiczne,

 2. poczta elektroniczna – email

 3. tablica ogłoszeñ w pokoju nauczycielskim,

 4. obserwacje - hospitacje,

 5. rozmowy indywidualne - konsultacje,

Przekaz informacji: nauczyciel- nauczyciel

 1. korespondencja służbowa,

 2. poczta elektroniczna – email

 3. konsultacje indywidualne,

 4. prace w zespołach,

 5. rady pedagogiczne oraz szkolenia,

 6. tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim.

Przekaz informacji: rodzic - nauczyciel

 1. spotkania indywidualne,

 2. zebrania,

 3. kontakt telefoniczny,

 4. korespondencja służbowa,

 5. wizyty domowe.Opublikował: Małgorzata Augustyn
Publikacja dnia: 04.01.2014
Podpisał: Małgorzata Augustyn
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 816