RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w przedszkolu publicznym nr 8

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).
Dz.U.126, poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Statut Przedszkola Publicznego Nr 8 w Brzegu.


REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków

1. Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
2. Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest : powiadomić nauczyciela podczas przyprowadzenia dziecka lub przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.
3. Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
4. Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem odprowadzenia dziecka do sali.
5. Rodzice do momentu powierzenia dziecka nauczycielce i po odebraniu dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
6. Dla dobra dziecka, do Przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, z przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , itp.
7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków typu: antybiotyk, sterydowych, itp.
8. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.

Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki:
5 godzin dziennie - 900 do 1400
10,5 godzin dziennie - od 600 do 1630
3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy
(do której uczęszcza dziecko) lub nauczycielce dyżurującej. Od momentu przekazania
dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
4. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo .
2. Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu, ani innym osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.
3. Osoby przychodzące po dzieci zobowiązane są do osobistego odbioru wychowanka od nauczyciela opiekującego się dana grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
4. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
5. W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem) , nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
6. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na prośbę nauczycielki okazać go.
8. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. po spożyciu alkoholu).
9. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( opiekunami) dziecka
10. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka ( prawnych opiekunów ) .
11. Rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu pracy Przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
12. W przypadku , gdy pod wskazanym numerem telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców ( prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez pół godziny.
13. Po upływie tego czasu powiadamia Dyrektora lub W-ce Dyrektora Przedszkola i po Jego decyzji najbliższy komisariat Policji (tel.: 77-42-40-003).
14. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora lub W-ce Dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
15. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
16. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
18. Rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielce grupy aktualne telefony kontaktowe ( szczególnie numery komórkowe ).

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) lub upoważnionej osobie.
2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
3. W każdej grupie założona jest teczka „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie …” i przechowywane są w niej oświadczenia (według załączonego wzoru) od rodziców.Opublikował: Małgorzata Augustyn
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Małgorzata Augustyn
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 539