RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Procedura postępowania z dzieckiem chorym

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby   (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie  w formie pisemnej z  dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
4. W przypadku choroby  przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
5. Dzieci niepełnosprawne  mają dostosowane formy pracy dydaktycznej, treści nauczania, metody oraz organizację  trybu dnia i zajęć do swoich możliwości psychofizycznych.
6. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i  bezpieczeństwo.
7. Rodzic prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
8. Rodzic powinien dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby dziecka.
9. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
10. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
 11. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
12. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy  objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki , lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka  z przedszkola.
13. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
14Zapisując dziecko do przedszkola  rodzic zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań uczęszczania dziecka do przedszkola.
15. Osoba upoważniona przez Dyrektora sprawuje opiekę nad  przedszkolną apteczką wyposażając ją w podstawowe środki medyczne.
16. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
17. Z procedurą  POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM  zostaną zapoznani rodzice podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.
Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2010 r.Opublikował: Małgorzata Augustyn
Publikacja dnia: 13.12.2013
Podpisał: Małgorzata Augustyn
Dokument z dnia: 13.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 291